ගරු අමාත්‍යතුමා

47th Annual Meeting of Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 “A path for the reform of the international financial architecture: towards a new and inclusive global economic order” Statement by Hon Ali Sabry, Minister of Foreign Affairs 22 September 2023  

Hon Chairperson, Excellencies, Distinguished Delegates, As a founding member of the Group of 77, Sri Lanka is pleased to speak at this annual forum of Foreign Ministers. At the outset let me felicitate the Foreign Min ...

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සබ්රි මැතිතුමා ගෝලීය සංවර්ධන ප්‍රාරම්භනයේ (GDI) ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමට සහභාගී වේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 78 වැනි සැසිවාරයට සමගාමීව 2023 සැප්තැම්බර් 19 වැනි දින නිව්යෝර්ක් හි පැවති ගෝලීය සංවර්ධන ප්‍රාරම්භනයේ (GDI) සහයෝගීතා ප්‍රතිඵල පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්& ...

​ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සහ නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී ගරු එම්. අලි සබ්රි මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 77 වැනි සැසිවාරය පොදු විවාදය නිව්යෝක් හිදී 2022 සැප්තැම්බර් 24වැනි දින කළ ප්‍රකාශය

සභාපතිතුමනි, මහලේකම්තුමනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, වසංගතයෙන් අනතුරුව වසර දෙකකට පසු ලෝක නායකයින් පුද්ගලිකව රැස්වීමක් සඳහා එක්රැස් කරන සැසියක් වන එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 77 වැනි සැසිවාරය සඳහා ශ්&# ...

Close