ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ජිනීවාහි දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 48 වැනි නිත්‍ය සැසිය

මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 48 වැනි නිත්‍ය සැසිය න්‍යාය පත්‍ර අයිතමය 2 : මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමිය විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාචික යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රකාශය: ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස ...

කොළඹ ක්‍රමය 47 වැනි උපදේශක කාරක සභා රැස්වීම සමාරම්භක දේශනය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

සභාපතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, 46 වැනි උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේ සභාපතිතුමනි, නියෝජිත කණ්ඩායම්වල ප්‍රධානීවරුනි, කොළඹ ක්‍රමය මහලේකම්තුමනි, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ප්‍රධානීන් සහ නියෝජිතවරුනි, ...

කොවිඩ්-19 එන්නත් සහයෝගීතාව පිළිබඳ පළමු ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ දී විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගෝලීය එන්නත් සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව අවධාරණය කරයි

                විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා 2021 අගෝස්තු 05 වැනි දින පැවති කොවිඩ් -19 එන්නත් සහයෝගීතාව පිළිබඳ පළමු ජාත්‍යන්තර සමුළුව අම ...

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය “මධ්‍යම හා දකුණු ආසියාව: කලාපීය සම්බන්ධකතාවය. අභියෝග සහ අවස්ථාවන්” ජාත්‍යන්තර සමුළුව ටෂ්කන්ට්, උස්බෙකිස්තාන් ජනරජය, 2021 ජූලි 15-16

උස්බෙකිස්තානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අතිගරු අබ්දුල්අසීස් කමිලොව් මැතිතුමනි, තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි මහත්වරුනි, අද ලෝකයේ වැදගත් හා ක්‍රියාශීලී කලාප දෙකක් වන මධ්‍යම හා දකුණු ආසියාව අතර සම්බන්ධකතාවය ...

විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා තීරය සහ මාර්ගය (Belt and Road) සහයෝගීතාව පිළිබඳ ආසියා පැසිෆික් ඉහළ පෙළේ සමුළුවට සහභාගී වෙයි

2021 ජුනි 23 වැනි දින අතථ්‍ය ලෙස පැවති තීරය සහ මාර්ගය (Belt and Road) සහයෝගීතාව පිළිබඳ ආසියා-පැසිෆික් ඉහළ මට්ටමේ සමුළුව අමතමින්, විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කොවිඩ්-19 අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ...

Close