ශ්‍රී ලංකාව නිරායුධකරණයට සහය දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව නිරායුධකරණයට සහය දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව නිරායුධකරණයට සහය දෙයි.

න්‍යෂ්ටික අවිවලට, සුළු අවිවලට සහ අභ්‍යවකාශයේ කෙරෙන අවි තරගයට එරෙහිව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ විශේෂ සැසිවාරයක් පැවැත්විය යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකාව යෝජනා කළේය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close