එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

1979 ජූනි මාසයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කෙරිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close