දකුණු කොරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

දකුණු කොරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

දකුණු කොරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

1977 නොවැම්බර් 14 වැනි දින  කොරියානු ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ඇරඹිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close