ශ්‍රී ලංකාව පළමු වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුමකට සහභාගී වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව පළමු වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුමකට සහභාගී වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව පළමු වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුමකට සහභාගී වෙයි.

කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ක්‍රියාත්මක වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුමට සාමසාධක භටයන් සය දෙනකු යවමින් 1960 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම්වලට දායක විය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close