සවුදි අරාබියේ ජෙඩා නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

සවුදි අරාබියේ ජෙඩා නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

Please follow and like us:

Close