බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

2019 ජූනි 28 වැනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා අරඹන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close