පාකිස්ථානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

පාකිස්ථානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

පාකිස්ථානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

පෙබරවාරි මස 22 වැනි දින විවෘත කරනු ලැබූ ඉස්ලාමාබාද් නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වර්තමානයේ.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close