නෝර්වේ සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

නෝර්වේ සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

නෝර්වේ සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1950 ඔක්තෝබරයේදී නෝර්වේ රාජධානිය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කරන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close