ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

2019 ජූනි 25 වැනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා අරඹන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close