තායිලන්තය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

තායිලන්තය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

තායිලන්තය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1955 නොවැම්බරයේදී තායිලන්ත රාජධානිය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවනු ලැබිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close