ඊශ්‍රායලය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඊශ්‍රායලය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඊශ්‍රායලය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1956 ජූනි 1 වැනි දින ඊශ්‍රායල රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close