ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට එක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට එක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට එක් වෙයි.

S

1955 දෙසැම්බර් 14 වැනි දින, තවත් රටවල් 9 ක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය.

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close