ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

 

1947 මැයි මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරනු ලැබිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close