බැංඩුං සමුළුව

බැංඩුං සමුළුව

බැංඩුං සමුළුව

1955 අප්‍රේල් මාසයේදී ඉන්දුනීසියාවේ බැංඩුං නුවරදී හමුවූ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියානු හා අප්‍රිකානු රටවල් 29 ක් ආසියා-අප්‍රිකා සහයෝගීතාව සාකච්ඡාවට බඳුන් කොට නොබැඳි ජාතීන්ගේ ව්‍යාපාරයට පදනම සකස් කළේය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close