කොළඹ බලවතුන්ගේ සමුළුව

කොළඹ බලවතුන්ගේ සමුළුව

1954 අප්‍රේල් 28 වැනි දින සිට මැයි 2 වැනිදා දක්වා මහනුවරදී පවත්වනු ලැබූ කොළඹ බලවතුන්ගේ සමුළුවේදී ආසියා-අප්‍රිකා සහයෝගීතාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ගාමක බලයක් ලැබුණු බවත් 1955 බැංඩුං සමුළුවට මාවත විවර වූ බවත් සැලකෙයි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close