ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු විදේශ දූත මණ්ඩලය ආරම්භ කිරීම: ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු විදේශ දූත මණ්ඩලය ආරම්භ කිරීම: ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු විදේශ දූත මණ්ඩලය ආරම්භ කිරීම: ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.

මහ කොමසාරිස් කාර්යාල පරිශ්‍රය වර්තමානයේදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close