ඉන්දියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඉන්දියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඉන්දියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1948 දී ඉන්දියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරනු ලැබිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close