ප්‍රංශය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ප්‍රංශය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ප්‍රංශය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1948 ඔක්තෝබර් 27 වැනි දින ප්‍රංශ ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close