බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1973 ජූලි මාසයේදී බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත විය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close