ඉතියෝපියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

ඉතියෝපියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

ඉතියෝපියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

ඉතියෝපියානු ෆෙඩරල් ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික  සබඳතා ආරම්භ කෙරිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close