ප්‍රකාශ

ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය හා විශ්වාසය ගොඩනැගීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයේ 6 වැනි අමාත්‍ය රැස්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වේ

ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය හා විශ්වාසය ගොඩනැගීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයේ (CICA) විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරුන්ගේ හයවැනි රැස්වීමේ දී, විදේශ ලේකම් අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා අතථ්‍ය ලෙස ර ...

විදේශ අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමා 2021 ඔක්තෝබර් 5 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව අමතා පැවැත්වු දේශනය

ගරු කථානායකතුමනි, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍රය තුළ අප දරන ප්‍රයත්න පිළිබඳව මෙම සභාවට දැනුම් දීම සඳහා මම අද නැගී සිටිමි. අපි රජයක් වශයෙන් වර්තමාන වසංගතයට එරෙහිව සටන් කරමින් එහි ...

Close