ප්‍රකාශ

විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් කියවන ලද ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය

(2021 අප්‍රේල් 27 සිට 29 දක්වා කොළඹ දී පැවති ‘දේශගුණය සහ හරිත ප්‍රකෘතිය සඳහා නයිට්‍රජන්’ යන Pre-COP26 අථත්‍ය අංගය සඳහා) තානාපතිවරුනි සම්භාවනීය සහභාගිවන්නනි නෝනාවරුනි මහත්වරුනි මෙම සූදානම් ...

 මිනිසා ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස පරිසරය,වනාන්තරය,ගංගා,ජලය හා පිරිසිදු වාතය යන කරුණු අප ගේ නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුලත් විය යුතුයි -විදේශ ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන

 අපගේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පරිසරය, වනාන්තර, ගංගා, ජලය සහ පිරිසිදු වාතය යන කරුණු මූලික අයිතිවාසිකම් ලෙස ඇතුල් විය යුතු බව තමන් යෝජනා කර ඇතැයි විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සදහන් කෙළේය ...

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යංශය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර දේශපාලන උපදේශන යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය අත්සන් තබයි

අද (අප්‍රේල් 07) දින ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර දේශපාලන උපදේශන යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකාව සහ ...

Close