ප්‍රකාශ

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 37 වැනි සැසිවාරය අයිතම අංක 6: විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචන වාර්තාව සම්මත කිරීම ශ්‍රී ලංකා විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචනයේ තුන්වැනි චක්‍රය ජිනීවා, 2018 මාර්තු 19 වැනිදා -ශ්‍රී ලංකාව විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය

ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය       මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 37 වැනි සැසිවාරය අයිතම අංක 6: විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචන වාර්තාව සම්මත කි ...

Statement made by Hon. Vasantha Senanayake

Statement made by Hon. Vasantha Senanayake, State Minister of Foreign Affairs at the Adjournment Debate in Parliament on 14th November 2017, on the resolution proposed by Hon. Dinesh Gunawardena, M.P. on the recent debate on Sri Lanka in the House of Lords, UK.

Read More

Close