இலங்கைக்கான சுவீடன் இராச்சியத்தின் தூதுவரின் நியமனம்

இலங்கைக்கான சுவீடன் இராச்சியத்தின் தூதுவரின் நியமனம்

Sweden

மேன்மைதங்கிய திரு. ஹரால்ட் சண்ட்பேர்க் அவர்களுக்குப் பின்னர் இலங்கைக்கான சுவீடன் இராச்சியத்தின் தூதுவராக திரு. க்லாஸ் மொளின் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இசைவுடன் சுவீடன் இராச்சியத்தின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

 

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு

குடியரசுக் கட்டிடம்

கொழும்பு 01

 

2018 மே 25ஆந் திகதி

 

TAMIL- PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close