இலங்கைக்கான பின்லாந்து குடியரசின்தூது வரின்நியமனம்

இலங்கைக்கான பின்லாந்து குடியரசின்தூது வரின்நியமனம்

Finland

மேன்மைதங்கிய திரு. ரௌலி சுயிக்கநென் அவர்களுக்குப் பின்னர் இலங்கைக்கான பின்லாந்துக் குடியரசின் தூதுவராக திரு. ஹரி கமரயினன் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இசைவுடன் பின்லாந்துக் குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

 

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு

குடியரசுக் கட்டிடம்

கொழும்பு 01

 

2018 மே 25ஆந் திகதி

 

TAMIL- PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close