இலங்கைக்கான மொசாம்பிக் குடியரசின் தூதுவரின் நியமனம்

இலங்கைக்கான மொசாம்பிக் குடியரசின் தூதுவரின் நியமனம்

Mozambique

மேன்மைதங்கிய திரு. ஜோஸே மரியா த சில்வா வியெரா டி மொராயஸ் அவர்களுக்குப் பின்னர் இலங்கைக்கான மொஸாம்பிக் குடியரசின் தூதுவராக திரு. ஏர்மின்தோ ஆகுஸ்தோ பெரெய்ரா அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இசைவுடன் மொஸாம்பிக் குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

 

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு

குடியரசுக் கட்டிடம்

கொழும்பு 01

 

2018 மே 25ஆந் திகதி

TAMIL- PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close