ஜனநாயக ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அரசாங்கங்களுக்கு உதவுவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொறுப்பாகும்.

ஜனநாயக ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அரசாங்கங்களுக்கு உதவுவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொறுப்பாகும்.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close
Zoom