தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

தாய்லாந்து பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற அடிமட்ட பொருளாதார தயாரிப்புகள் கண்காட்சியில் இலங்கையின் பங்கேற்பு

தாய்லாந்தின் செனட் செயலகத்தினால், இலங்கைக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பின் பேரில், பாங்கோக்கில்  உள்ள இலங்கையின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர தூதரகம் ஆகியவை, தாய்லாந்து பாராளுமன்றத்தில், 2023 செப்டம்பர் 26-27 வரை, செனட்டர்கள் மக் ...

Close