Monthly Archives: May 2023

இலங்கை மற்றும் சீனாவின் 12வது சுற்று இராஜதந்திர ஆலோசனைகள்  வெற்றிகரமாக  நிறைவு

2023 மே 30ஆந் திகதி, இலங்கை மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான 12வது  சுற்று இராஜதந்திர ஆலோசனைகளை வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றன. கொழும்பில் உள்ள வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சில், இலங்கையின் வெளிநாட்டு  அலுவல்கள் அமைச ...

Close