Daily Archives: March 1, 2023

சிறப்பு அறிவித்தல்

லெபனானில் காலமான திருமதி ஜயசூரியகே பிரியந்திகா நீலகாந்தி இலங்கைப் பிரஜையான திருமதி ஜயசூரியகே பிரியந்திகா நீலகாந்தி அவர்கள் கடந்த 2023.01.01 அன்று லெபனானில் காலமானதாக லெபனானில் உள்ள  இலங்கைத் தூதரகம் வெளிநாட்டமைச்சின் கொ ...

Close