අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ අතුරු වාර්තාව

අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ අතුරු වාර්තාව

2018 සැප්තැම්බර් 05 වැනි දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා වෙත භාරදෙන ලද අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ අතුරු වාර්තාව.
OMP Report and Recommendation- Sinhala Version

Download PDF

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close