මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය ශ්‍රී ලංකාව අළු ලේඛනයෙන් ඉවත් කරයි

මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය ශ්‍රී ලංකාව අළු ලේඛනයෙන් ඉවත් කරයි

Press Release - 2019 10 21 Sinhala-1

 

Press Release - 2019 10 21 Sinhala-2

 

Press Release - 2019 10 21 Sinhala-3

 

Press Release - 2019 10 21 Sinhala-4

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close