ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු බවට පත් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු බවට පත් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු බවට පත් වෙයි.

1960 දී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස තේරී පත් විය. 1960 මැයි මාසයේදී ශ්‍රීමත් ක්ලෝඩ් කොරයා ලංකාව නියෝජනය කළ පළමු ආරක්ෂක මණ්ඩල සභාපතිවරයා බවට පත් වූවේය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close