සවුදි අරාබියේ රියාද් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

Close