ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය.

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ද ඇතුළත් මූලික මට්ටමේ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගෙන් සහ රට පුරා පිහිටි ජාතික හා මූලික රෝහල් ජාලයකින් සමන්විත නොමිලයේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්තිය  සම්මත කරගැනීමෙන් ලෝකයේ බොහෝ කලාප සහ දකුණු ආසියානු කලාපය සමඟ සසඳා බලන විට ඉතා ඉහළ සමාජ සංවර්ධන දර්ශක අත්පත් කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී තිබේ.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close