ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

Close