එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය ශ්‍රී ලංකාවට.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය ශ්‍රී ලංකාවට.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය ශ්‍රී ලංකාවට.

1976 වසරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 31 වැනි සැසිවාරයේදී හැමිල්ටන් ෂර්ලි අමරසිංහ මහතා එහි සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් කෙරිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close