ශ්‍රී ලංකාව 5 වැනි නොබැඳි ජාතීන්ගේ සමුළුවේ සත්කාරකත්වය දරයි.

Close