පලස්තීනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

පලස්තීනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

පලස්තීනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

පලස්තීනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කෙරිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close