ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1948 ඔක්තෝබර් 29 වැනි දින ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවන ලදී. වොෂිංටන් නුවර ලංකා තානාපති කාර්යාලය පිහිටුවනු ලැබූ අතර පළමු තානාපතිවරයා වූයේ ශ්‍රීමත් ක්ලෝඩ් කොරයා මහතාය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close