1968 නොවැම්බර් මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය විවෘත වෙයි.

1968 නොවැම්බර් මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය විවෘත වෙයි.

Please follow and like us:

Close