இலங்கைக்கான லக்சம்பேர்க் கிராண்ட் டச்சி தூதுவர் நியமனம்

இலங்கைக்கான லக்சம்பேர்க் கிராண்ட் டச்சி தூதுவர் நியமனம்

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான லக்சம்பேர்க் கிராண்ட் டச்சியின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. பெக்கி ஃபிரான்ட்சன் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் லக்சம்பேர்க் கிராண்ட் டச்சியின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கை ஜனாதிபதி அதிமேதகு ரணில்  விக்கிரமசிங்க அவர்களிடம் கொழும்பு 01 இல் அமைந்துள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் 2022 நவம்பர் 11ஆந் திகதி காலை 10.00 மணிக்கு சமர்ப்பித்தார்.

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு,

கொழும்பு.

2022 நவம்பர் 11

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close