தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

வெளிநாட்டு செயலாளர்

பெயர்: அட்மிரல் பேரா. ஜயநாத் கொலம்பகே

தொலைபேசி: +94 112 438263

மின்னஞ்சல்: sfa@mfa.gov.lk

 

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. துலாஞ்ஜி ஹேரத்

தொலைபேசி: +94 112 324 794

மின்னஞ்சல்: dulanji.herath@mfa.gov.lk

ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்: Cdr  (ND) திரு. சமீர ரணவீர, RSP, psc

தொலைபேசி: +94112438263

மின்னஞ்சல்: sfa@mfa.gov.lk

Close
Zoom