தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

வெளிநாட்டு செயலாளர்

பெயர்:திருமதி. அருணி விஜேவர்தன

தொலைபேசி: +94 112 438263
மின்னஞ்சல்: sfa(at)mfa.gov.lk

ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்
தொலைபேசி: +94112438263
மின்னஞ்சல்: sfa(at)mfa.gov.lk

பிரதிப் பணிப்பாளர்

பெயர்
தொலைபேசி: +94 112 324 794
மின்னஞ்சல்: dinesha.samarasinghe@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்
தொலைபேசி: +94 112 324 794
மின்னஞ்சல்: dulanji.herath(at)mfa.gov.lk

Close