தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், செயலாளர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

வெளிநாட்டு செயலாளர்

பெயர்: அட்மிரல் பேரா. ஜயநாத் கொலம்பகே
தொலைபேசி: +94 112 438263
மின்னஞ்சல்: sfa(at)mfa.gov.lk

ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்: Cdr  (ND) திரு. சமீர ரணவீர, RSP, psc
தொலைபேசி: +94112438263
மின்னஞ்சல்: sfa(at)mfa.gov.lk

பிரதிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. தினேஷா சமரசிங்க
தொலைபேசி: +94 112 324 794
மின்னஞ்சல்: dinesha.samarasinghe@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. துலாஞ்ஜி ஹேரத்
தொலைபேசி: +94 112 324 794
மின்னஞ்சல்: dulanji.herath(at)mfa.gov.lk

Close
Zoom