එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 75 වන සැසිවාරය අමතා ජනාධිපතිතුමා සිදුකළ කතාව

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 75 වන සැසිවාරය අමතා ජනාධිපතිතුමා සිදුකළ කතාව

Please follow and like us:

Close
Zoom