ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් සිය සහයෝගීතාවේ හැටවැනි සංවත්සරය සමරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් සිය සහයෝගීතාවේ හැටවැනි සංවත්සරය සමරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් සිය සහයෝගීතාවේ හැටවැනි සංවත්සරය සමරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 70 වැනි සංවත්සරයත්, ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලැබීමේ 60 වැනි සංවත්සරයත් 2015ට යෙදී තිබිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close