ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම.

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම.

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම.

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 2017 පෙබරවාරි 7 වැනි දින ඉතියෝපියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරුන් විසින් නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලදී.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close