විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම, කොළඹ

විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම, කොළඹ

විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම, කොළඹ

1950 ජනවාරියේ කොළඹ පැවැති විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී, සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගීතාව සඳහා කටයුතු කරන වේදිකාවක් වශයෙන් “කොළඹ ක්‍රමය” ට (දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ සහයෝගිතා ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ කොළඹ ක්‍රමය) පදනම වැටිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close