නිව්යෝර්ක් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්යි කුරුණෑගොඩ පියතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපවත්වීම.

නිව්යෝර්ක් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්යි කුරුණෑගොඩ පියතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපවත්වීම.

Condolence Message- Sin

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close